SNESLEV VANDVÆRK     
i Ringsted Kommune   


Sneslev Vandværks historie

Vand er en livsbetingelse for alle individer. Det første man gør, når man skal bygge et hus, er at grave en brønd for at skaffe vand til bl.a. at blande beton og mørtel med.
Alle husene i Sneslev Stationsby har haft deres egen brønd med vandpumpe udenfor huset og tilhørende vandspand i bryggerset eller i køkkenet. Det var derfor naturligt, at beboerne begyndte at tænke på at få et fælles vandværk.

Stiftelse af fælles vandværk
Den 10. oktober 1950 blev der holdt stiftende generalforsamling i ANDELSSELSKABET SNESLEV VANDVÆRK. - Der var mødt 18 interesserede husejere, som gerne ville være med i et nyt vandværk. Det var udelukkende beboerne i Stationsbyen, som havde fundet sammen.

Der blev valgt en bestyrelse på 3 medlemmer:
Tømrermester Ernst Nielsen - Stationsvej 1 - Formand
Husejer Frederik Nielsen - Haslevvej 271 - Kasserer
Husejer Henry Hansen - Haslevvej 261 - Sekretær

Der skulle skaffes kapital til at få projektet gennemført, og derfor blev der optaget et lån i NYE DANSKE på 50.000 kr. som medlemmerne hæftede solidarisk for. Som sikkerhed blev tinglyst 2.000 kr. i hver enkelt andelshavers ejendom.
Selskabet anlagde den komplette pumpestation, hovedledninger og stikledninger til og med stophanen, der blev anbragt én meter indenfor nærmeste skel. Installationen i den enkelte ejendom måtte ejeren selv betale; men der kunne gennem selskabet ydes et tiårigt lån til den private installation.
Anlægsudgifterne beløb sig til ca. 43.000 kr. og bygningen af selve pumpehuset kostede 3.865 kr. Selve vandværket er installeret i et lille rødstenshus på Haslevvej 272b. Grundens areal på 59 m2 blev skødet og tinglyst 22. august 1951. Grunden kostede 300 kr.
Vandet kommer fra en boring, der er 20 centimeter i diameter og 60 meter dyb, den er placeret under pumpehuset. - I februar 1951 kom der for første gang vand i hanerne.
Boringen har uden ændring de første 50 år leveret ca. 1.000.000 m3 vand.

Udvidelser
Rentvandsbeholder som stødpudelager blev anlagt i 1967 på Sneslev Idrætsanlæg.
Sneslev Kirkeby blev tilsluttet år 1977.
Lillevang, Fredsgårde og Horsetofte blev tilsluttet år 1986.
Fornyelse af hovedledninger med 110 mm plastrør langs Haslevvej skete i 1989

Vedtægter
Bestyrelsen skulle sørge for vedtægter. Her nævnes formålsparagraffen fra oprindelige vedtægter:

    § 1 Med det formål af forsyne ejendomme i Sneslev med godt vand til billigst mulig
    pris er dannet Andelsselskabet Sneslev Vandværk. Selskabets hjemsted er Sneslev.

Der er senere sket vedtægtsændringer: 1982 (overtagelse af kloakselskab), 1989 (kloakselskabet nedlægges), 1994 (ændret aflæsningstidspunkt), og 2000 (udvidelse af bestyrelsen til 5)

Vandafgift
Andelshaverne skulle naturligvis betale for at få leveret vand ind i huset, og der opkrævedes månedlig afgift til dækning af driftsudgifter.
I maj 1951 er den første opkrævning foretaget, og den viser, at der var 27 forbrugere, og at deres bidrag pr. måned var mellem 10 og 14 kr.


For en almindelig beboelse var prisen:

For et landbrug var prisen:
1 hane
Ekstrahaner
Bad og WC
Havevanding
kr. 8,00 pr. måned
kr. 1,00 pr. måned
kr. 1,25 pr. måned
kr. 1,25 pr. måned


Der blev betalt for mindst 2 stk. husholdnings-haner. Derudover blev der betalt kr. 0,40 pr. kreatur, til gengæld var haner i stalde afgiftsfri.


I 1975 vedtog generalforsamlingen, at forbrugerne kunne sætte en vandmåler op og blive afregnet efter denne således:

Fast målerafgift pr. lejlighed
Forbrug
kr. 100,00 årligt inkl. moms
kr. 0, 35 pr. m3 inkl. moms
Og fra 1. juli 1977 var det Vandværkets krav, at alle havde vandmålere.
Efter opsætning af vandmålere viste det sig hurtigt, at m3 prisen var sat alt for lavt, da vandmålerne betød, at der blev sparet på vandet. Der blev sparet så meget, at vandforbruget faldt til det halve. Og senere, efter indførelsen af vandskatten, er det gennemsnitlige forbrug yderligere faldet.

Eksempler på gennemsnitligt vandforbrug pr. husstand:
1975 (inden opsætning af vandmålere)
1978 (efter opsætning af vandmålere)
1992 (inden indførelse af vandskat)
2003
500m3
210m3
165m3
102m3

Vandværkets forsyningsområde er stadig udvidet. I 1951 var der 28 forbrugere. I 2004 er der 132 andelshavere og 198 forbrugere.
Vandværket har nu forsyningspligt i en væsentlig del af det gamle Sneslev Sogn (fra før 1970) og indgår i Ringsted Kommunes samlede forsyningsnet.

Aksel Hansen har venligst bidraget med sin historiske viden til beskrivelsen, marts 2004

22-02-18