SNESLEV VANDVÆRK     
i Ringsted Kommune   


Analyser

Vandkvaliteten for vand fra Sneslev Vandværk

I henhold til bekendtgørelse nr. 1024 af 31-10-2011 "om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg", stilles der heri krav om hyppighed og omfang af prøvetagning på vandboring, vandværk og vandforsyningens ledningsnet.
Med den kapacitet som Sneslev vandværk har, vil der typisk under normal drift blive taget 1 til 2 analyser årligt.
Da nogle af analyseprogrammerne kan være meget omfattende, og egentlig kun af interesse for fagfolk, har vi valgt kun at offentliggøre udvalgte analyseresultater, som har almen interesse.

Parameter

Enhed

Resultat vandværk
1

Resultat ledningsnet
2

Vandkvalitets krav

Dato for prøvetagning  

31-10-2019

27-04-2020

1 / 2 *

pH  

7,4

7,4

7 - 8,5

Lugt og smag  

Ingen

Ingen

-

Hårdhed
°dH
19

5° - 30° dH

Jern
mg/l

<0,01

<0,01

0,1 / 0,2 mg/l

Mangan
mg/l

<0,0049

 

0,02 / 0,05 mg/l

Nitrat
mg/l

1,7

 

50 mg/l

Nitrit
mg/l

<0,001

0,01 / 0,10 mg/l

Fluorid
mg/l

 

1,5 mg/l

Coliforme bakterier
antal/ml

< 1/100 ml

< 1/100 ml

må ikke forekomme

Escherichia coli E. Coli
antal/ml

< 1/100 ml

< 1/100 ml

må ikke forekomme

Kimtal 37° C
antal/ml

<1 / ml

5 / 20 pr. ml

Kimtal 22° C
antal/ml

<1/ ml

1 / ml

50 / 200 pr. ml

* Til visse parametre er der forskellige krav til afgang vandværk og ledningsnet, disse kravværdier er adskilt med /.


Sådan læses en vandanalyse.

pH
pH er et udtryk for vandets surhedsgrad, således at en pH-værdi på 7 svarer til neutral reaktion, over 7 er vandet basisk eller alkalisk, og under 7 er det surt.

Lugt og smag
Drikkevand skal være velsmagende og frit for lugt. Lugt og smag angives på vandanalysen som en subjektiv bedømmelse.

Hårdhed, totalt
Calcium og magnesium indholdet bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, et lille blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, °dH, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

0° - 4° dH meget blødt
4° - 8° dH blødt
8° - 12° dH middelhårdt
12° - 18° dH temmelig hårdt
18° - 30° dH hårdt
over 30° dH meget hårdt

Blødt vand kan give korrosionsproblemer, mens hårdt vand medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger.

Jern, Fe
Jern er det stof, som man først og fremmest ønsker at fjerne ved vandbehandlingen, idet for højt indhold i det rene vand giver de mest iøjnefaldende gener: aflejringer i ledningsnet og armaturer, gener ved tøjvask og ved afsætninger i kummer og vaske, dårlig smag og uklarhed.

Mangan, Mn
Mangan forekommer ofte sammen med jern og forårsager lignende ulemper som jern, dog optræder ulemperne allerede ved lavere indhold. Mangan på ledningsnettet kan vise sig som et sort, lidt olieagtigt fedtet stof. Det behandlede vand bør derfor være manganfrit.

Nitrat, NO3-
For stort indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt, navnlig for spædbørn, idet nitrat i børns fordøjelsessystem bevirker, at ilttilførslen via de røde blodlegemer nedsættes, og børnene bliver "cyanotiske" - "blå" - børn.

Nitrit, NO2-
Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse, som kan fjernes ved iltning af vandet.

Fluorid, F
Indhold af fluorid i drikkevand virker forebyggende på caries - huller i tænderne. Tandlæger mener, at det gunstigste indhold til dette formål er ca. 1,2 mg/l. Et forhøjet indhold af fluorid anses for at være sundhedsskadelig.

Coliforme bakterier
Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor "indikatorbakterier". Påvisning af coliforme bakterier tages som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser.

Escherichia coli (E. coli)
E. coli forekommer i varmblodede dyrs og menneskers tarmkanal, og forekomst i drikkevand indikerer en frisk forurening med tilløb fra kloak, septiktank, mødding, gylletanke og lignende med deraf følgende risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier.

Kimtal ved 37° C
Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, kan være sygdomsfremkaldende eller ledsaget af sygdomsfremkaldende bakterier. Bør ikke forekomme i drikkevand.

Kimtal ved 22° C
Dette kimtal giver udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier - jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier med flere, der kan være naturligt forekommende i naturen, og som lever af vandets indhold af organisk stof. De er sjældent sygdomsfremkaldende, men må dog ikke forekomme i for stor mængde, blandt andet af hensyn til svage personer.

 

Senest opdateret: 30-06-2020